HSM współorganizatorem konferencji


Konferencja od­będzie się 12 czerw­ca br. o godz. 10:00 w sie­dzi­bie fir­my DKS Sp. z o.o., przy ul. Ener­ge­tycz­nej 15 w Ko­wa­lach pod Gda­ńskiem. Serdecznie zapraszamy!!!

Szczegóły tutaj: http://druk.info.pl/art/8222-bezpieczenstwo-i-optymalizacja-w-systemach-druku8221-8211-konferencja-dks-canon-i-hsm.html