Najem

Główne zasady najmu pras belujących HSM:


1. Minimalny okres najmu urządzenia wynosi 12 m-cy, maksymalny 72 m-ce.

2. W ramach Umowy Najmu Wynajmujący zobowiązany jest do:

  • przeprowadzenia jednorazowego szkolenia personelu Najemcy w w zakresie właściwej obsługi i eksploatacji Przedmiotu Najmu,
  • zapewnienia nadzoru technicznego nad rozruchem urządzenia stanowiącego Przedmiot Najmu,
  • dostarczenia dokumentacji techniczno-ruchowej umożliwiającej Najemcy prawidłowe zastosowanie i obsługę Przedmiotu Najmu.

3. Czynsz najmu naliczany jest za każdy pełny miesiąc kalendarzowy najmu, łącznie z sobotami, niedzielami oraz dniami świątecznymi.

4. Istnieje możliwość zawarcia Umowy Najmu z opcją wykupu urządzenia po upływie okresu najmu.

5. Umowa najmu może być zawarta jako:

  • umowa z opcją pełnego serwisu - usługi serwisowe w okresie najmu będą świadczone nieodpłatnie. Opcją pełnego serwisu objęte jest usuwanie awarii maszyny wraz z dojazdem roboczogodzinami i częściami zamiennymi oraz wykonywanie przeglądów okresowych wraz z materiałami. Za odrębnym wynagrodzeniem  ustalonym na podstawie obowiązujących aktualnie stawek serwisowych Wynajmującego oraz z dodatkowym obciążeniem Najemcy kosztem użytych przez Wynajmującego części zamiennych, będą usuwane awarie spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem belownicy,
  • umowa z opcją przeglądów - poza przysługującym okresem gwarancji bezpłatnie wykonywane będą jedynie obowiązkowe przeglądy okresowe; pozostałe usługi serwisowe (takie jak w szczególności usuwanie wszelkich awarii, szkolenie pracowników Najemcy - z wyjątkiem szkolenia wstępnego)  będą świadczone przez Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem  ustalonym na podstawie obowiązujących aktualnie stawek serwisowych Wynajmującego oraz z dodatkowym obciążeniem Najemcy kosztem użytych przez Wynajmującego części zamiennych,
  • umowa bez serwisu i przeglądów - czynsz najmu określony nie obejmuje kosztu świadczonych przez Wynajmującego na rzecz Najemcy przeglądów okresowych, części zamiennych, dojazdu oraz roboczogodzin w ramach napraw i remontów, które Najemca pokryje w oparciu o aktualny cennik Wynajmującego.
linkedin